ลำดับ ชื่อตัวแทน ที่อยู่ พื้นที่จัดจำหน่าย/ให้บริการ ตัวแทนจำหน่าย ศูนย์บริการซ่อม